පරිප්පු වලින් මෙච්චර රස ස්නැක් එකක් 😮 | Dhal Snacks | Simple & Healthy Evening Snacks Idea

By Bandi Full

අද ගෙදර ලූනු ගෙඩියයි අල ගෙඩියයි පරිප්පු කෝප්පයයි තියෙනවා නම් ටී ටයිම් මේ Simple Evening Snacks එක try කරලා බලන්න රස 😌

#eveningsnacks #teatimesnack #snacksidea

****************************
පරිප්පු කෝප්පයක් විතර
ලූනු ගෙඩියක්
අල ගෙඩියක්
කරපින්චා
අමුමිරිස් කරල් 2ක්
කෑලි මිරිස්
ලුනු
පාන් පිටි, කඩල පිටි හෝ බඩ ඉරිගු පිටි මේස හැදි 1.1/2
ගෝවා කෑල්ලක් හෝ
කැරට් අලයක් (කැමති නම්)
1 cup of soaked dhal
1 Onion
1 Potato
Cabbage or carrot (not necessary)
1.1/2 tsp chili flakes
Salt
Curry leaves
Green chilies
Wheat flour/ Gram flour or corn flour 1. 1/2 tbsp

****************************

Today, I’ll share tea time snacks ideas for you. This is potato balls without cheese recipe but I hope you will like it.

We hope you will enjoy the video and will make your own using our easy Tea time snack recipe. Please see your results by commenting on this video. Also, let us know if you like the video, or even if you don’t the video, please give us advice, that will help us in making cooking recipes better.

If you like the video please like and subscribe to our channel, don’t forget to share the simple Chocolate cake recipe with your friend and family.

evening dhal snacks,dhal wade,evening snacks,evening snacks recipe,vada,vada recipe,Potato Snacks Idea,simple snacks,simple snacks ideas,tea time snacks,tea time recipes,healthy snacks,tea time snacks healthy,tea time snacks recipes,snacks ideas,tea time snacks recipes indian,tea time snacks at home,tea time recipes sinhala,tea time sweet recipes sinhala,snacks recipe,snacks recipe sinhala,sinhala cooking channel,snack recipes

Subscribe to Bandi Full
https://www.youtube.com/channel/UCrVk…

****************************
Music – https://www.bensound.com/

****************************

Follow Us On,
Facebook : https://bit.ly/2xosxtQ
Instagram: https://bit.ly/2y9cBMC

****************************